Τι προσφέρουμε

slide_2

Στο σημερινό ασταθές οικονομικό περιβάλλον, από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η συνεργασία τους με πιστωτικούς οργανισμούς και η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους.

Στην X-PM Consulting μέσω της μακροχρόνιας γνώσης μας του Τραπεζικού και Επιχειρηματικού τομέα, βοηθάμε τις επιχειρήσεις να εξορθολογίσουν και να βελτιστοποιήσουν τις τραπεζικές τους σχέσεις, να μεγιστοποιήσουν την αξία των πιστωτικών παροχών και των προγραμμάτων και ευκαιριών χρηματοδότησης.

 

Πρόσβαση σε Κεφάλαια και Διαμεσολάβηση

Νέες Χρηματοδοτήσεις

• Σύνταξη Αιτήματος

• Υποστήριξη στη κατάθεση των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών

• Διαπραγμάτευση

• Παρακολούθηση της Διαδικασίας

 

Υποστήριξη υφιστάμενων τραπεζικών σχέσεων

• Πρόσθετη Χρηματοδότηση    (αύξηση ορίων)

• Επαναδιαπραγμάτευση Όρων (επιτόκια, διάρκεια, εξασφαλίσεις)

 

Διαχείριση Χρέους

Διευθέτηση Χρέους

• Αναπροσαρμογές Όρων 

• Ολοκληρωμένη Οριστική Λύση

 

Αναδιάρθρωση Χρέους

 

Πτωχευτική Διαδικασία

 

Διαχείριση Εξασφαλίσεων

 

Monitoring Trustee & CRO

Λειτουργική & Οικονομική Αναδιάρθρωση

Αξιολόγηση Βιωσιμότητας

• Αποτιμήσεις Εταιρειών

• Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

 

Κατάρτηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

• Επιχειρηματική & Λειτουργική Στρατηγική

• Προϋπολογισμός Ρευστότητας

• Επιχειρηματική- Λειτουργική Αναδιάρθρωση

 

Νέες χρηματοδοτήσεις

• Επενδυτικοί Νόμοι

• Εύρεση στρατηγικών εταίρων